ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵉⵏ ⵉⵄⵏⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ maroc.ma ?

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ maroc.ma  ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ; 

ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴷⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵅⴼ  ⴽⵕⴰⴹⵜ  ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ : 

 - ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

 - ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ (ⴰⵎ  ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ…) ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵛⵛⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ. 

 - ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ⴰⴷⴰⴼ  ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵖⵔ  ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵢⵢⵏ ⵏ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

ⵎⵉⵏ ⵄⵏⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵏⵜⴰⴼⴼ ⴷⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ?

ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰ :

- ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.

- ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ.

- ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.

- ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

- ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

- ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵛ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ.

- ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵓⴱⵏ ⴷⴰⵜⴰ.

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ.

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⵎⴰⵎⵛ ⵖⴰ ⵏⵙⵙⵅⴷⵎ ⴰⵙⵉⵜ ⴰ ?

- ⵏⵜⵜⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵣⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ.

- ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵕⴰⵃ ⵖⵔ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ, ⵓⵛⴰ ⵓⵔⵣⵓ ⵅⴼ ⵢⵉⵙⵎ ⵉ ⵜⵅⵙⴷ.

- ⵜⵣⵎⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⴷ ⵖⵔ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵔⵙⵉ.

- ⵜⵣⵎⵎⵔⴷ  ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⵏⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴰⵔⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ.

- ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ   ⵜⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

ⵎⴰⵎⵛ  ⵖⴰ ⵏⴳⴳ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉⴹⵕⵖⴰⵍⵏ  ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ?

- ⵜⵙⵙⵔⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉ ⵉⴹⵕⵖⴰⵍⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵏⴰⴼⴼ ⴷⵉ ⵜⵙⵏⴰ « ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴰⴼ ».

ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵖ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵅⴼ ⵓⵔⵣⵣⵓⵖ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⴳⴳⵖ ?

- ⵅⵣⵔ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵎⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵏⵉⵖ ⵓⵀⵓ. 

- ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ, ⵙⵇⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ  ⵖⵔ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ « ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ » ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵇⵇⵄ ⴷⵉ ⵜⵙⵏⴰ.

- ⵜⵣⵎⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⴰⵔⵏⵉ ⴷⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.