ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

(ADM TRAFIC) ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

(ADM TRAFIC) ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

 

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ “ADM TRAFIC” ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ  ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ  ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.  

 

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ