ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

DAAM : ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ

DAAM : ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⴰⴷ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ (ⵉⵎⵄⵛⵛⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉⵎⵙⵉⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵔⵓⵙⵏ...) ⴷ ⴽⵓ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵡⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ. ⵜⴰⴱⴷⴷⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ « DAAM »ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵎⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ.

 

 

DAAM : ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ