ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⵍⵉⴷⵉⴽ (LYDEC)

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ “ⵍⵉⴷⵉⴽ”

ⵙ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⴷwww.lydec.ma ⵜⵓⴼⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ “ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ” . ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ “ⵍⵉⴷⵉⴽ” ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ