ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ
Plateform
 • ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵏⵔⵉⴱ(CGEM) ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(CGEM)

  ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1947, ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(CGEM), ⵅ ⵜⵏⴼⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ.

  ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ CGEM ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ. ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⴹⴼⵓⵕⵎ ⴽⵓ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ.

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
 • ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

  ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ www.emploi-public.ma ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵉⵅⵙⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵍ ⴷ ⵉⴽⵣ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵣⵣⴳⴰ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
 • ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV) ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV)

  ⵜⵜⴰⴼⴰⵎⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV), ⴰⴷ ⵜⵥⵕⵕⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼⵎ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵉ1 ⵜⵉⴼⵉ, ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴷⵔⵓⵎ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵓ:

  - ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ;

  - ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ;

  - ⵉⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ;

  - ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ;

  - ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ;

  - ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵏ.

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
 • ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ

  ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⴰⵡⵏ ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ",  ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ.

  ⵜⵜⵉⵍⵉⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵚⴰⵃⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ, ⵙⵡⴰ ⵜⴳⴰⵎ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵏⵖ ⵓⵀⵓⵢ.

  ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵡⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ"  ⴰⴷⴰⴼ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ 24/24  ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵎⴽ ⵏⵏⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵎ.

  ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ", ⵜⵣⵎⵎⵔⵎ ⵉ:

  - ⴰⵎⴹⴼⵕ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⵓⵏ;

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

Pages