ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ: ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⵟⵓⵍⴰ "Botola"

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ: ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⵟⵓⵍⴰ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ “ⴱⵓⵟⵓⵍⴰ” ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⴼⴰⴱⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ. ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ , ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵏⵙ ⵏⵉⵙⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵙⴰⴳⵔⴰⵡⵏ.

ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ⴱⵓⵟⵓⵍⴰ” ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.