ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (MAP Mobile)

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ  ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (MAP Mobile)

"ⵎⴰⴱ ⵎⵓⴱⵉⵍ" MAP Mobile ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ  ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ.

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰ : ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ.

ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ "ⵎⴰⴱ ⵎⵓⴱⵉⵍ" MAP Mobile ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵢⵓⵜ, ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵡⵏⵖⴰⵏⵜ. ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵡⵏ ⴰⵡⴷ ⵖⵔ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙⵏ , ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. 

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ "ⵎⴰⴱ ⵎⵓⴱⵉⵍ" MAP Mobile ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵓⴷⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ. ⴰⵢⴰ, ⵙⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⴰⵍⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ24/24 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ:

- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ;

- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ;

- ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ;

- ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵜ;

- ⴰⵍⵜⴰⵖ.