ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ V ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ : ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ⵎⵎⵔⵃⴰⴱⴰ” ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ V  ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ“ ⵎⵎⵔⵃⴱⴰ” ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ  ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ. ⵜⵓⴼⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴰⴳⵎⵎ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ  ⵉⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ  ⵉⵛⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍ.

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ⵎⵎⵔⵃⴱⴰ” ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⵉⵢ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵯ ⵙⴳ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵙⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵡⵏⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ.