ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵥⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓⵖ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵥⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓⵖ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ "ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ" .

ⴳ ⵜⵉⵣⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⴱⵓⵀⵍⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ "ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ" ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵍ "ⵙⵙⵉⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼ ⵜⴰⵖⵓⴷⴰⵏⵜ" ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ. 

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ " ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ" ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵎⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵣ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⵇⵍⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵍⵜⵖ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ "ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ" ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⴽⵓⵟⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴷ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵓ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵙⵓⴷ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ.

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 20 ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⵎⵎⵓⵄⴹⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⴹⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵙⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵥⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⴷⵡⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ ⵉⵄⵚⴽⵔⵉⵏ 

ⴹⴰⵟⵜⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵏⵉⵜⵏ ⵜⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴹⵔⴹⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵢⵢⴰⵔ 

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵓⵍ ⴰⵍⵜⵖ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵉ ⵎⵉⴷⴷ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⵢⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵍⴰⵢ ⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵍⵢⵓⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ-ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ -ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴳⵓⵎⵉⵣ ⵎⴰⵙ " ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ "ⵏⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. 

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⴻⵣⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵉⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

(ⵎⴰⴱ - 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022)