ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ

ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ -  ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵓⵏⴳⵓ ⵓⴷⵉⵏⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜⵉⵏ.

ⵎⴰⴱ  11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021