ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵎⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴽⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⵅ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵡⵙⴰⵏ ⵉⵖⵜⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ .

ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵃⴼⴹ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ, ⴷ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵃ ⵕⵛⵉⴷ, ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵎⴰⴱ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021