ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ

 

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ

 

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ  (7 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1962);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1970);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (1 ⵎⴰⵕⵚ 1972);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 21  ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1980);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ 43 ⴷ 95  ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1980);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⴳⵉⵍ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (31 ⵖⵓⵛⵜ 1984);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⴳⵉⵍ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ  (01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1989);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⴳⵉⵍ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⴳⵉⵍ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1996);

- ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⴳⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ (01 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011).