ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ 2014 – 2020; ⴷ ⴰⵣⴳⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005, ⴷ ⵡⵉⵏ  ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009. ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵢⵓⵎⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ, ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ  ⴳ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ. ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⵀⵍ ⵏ ⵎⴰⵢⵏⵏⴰ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵣⵎⵎⵓⵣ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ:

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙⵏ ⴰⵙⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⴽⴽⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ, ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵀⵡⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ  ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵓⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ. ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴽⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵉⵙⵓⵜⵜⵓⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴰⴷⵔⴰⵜ ⵖⵉ