ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ ⴽⵓⵍⵍⵓⵏⴰ ⵎⴰⵄⴰⴽ” ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵏⴰⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ ⴽⵓⵍⵍⵓⵏⴰ ⵎⴰⵄⴰⴽ” ⵉ  ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵏⴰⵏ

“ ⴽⵓⵍⵍⵓⵏⴰ ⵎⴰⵄⴰⴽ” ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ. ⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴽⵓⵜⵉⵕⵥⵉⵡⵉⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴳⵓ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴷⵓⵜ  ⵏⵖ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ, ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵏⵜ, ⵜⵎⵍ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⴼⵕⵏ ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵖ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵍⵏ ⴰⵎⴰⵖⵓⵍⴰ.