ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ: ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ: ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ “ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ” ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵜⵙⵏⵏⴰⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⴳⵣⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ. ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⴷ, ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴽⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ.

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵏ “ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ”  ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ  ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼⵏ ⵓⵎⵍⵉⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴽⵉⵜⵏⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ.ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵜⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ. ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵏⵉⵙⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵎⵏⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ  “ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ”   ⵎⵎⵓ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴳⴰⵎ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ ⴱⵍⴰⵢ ⵚⵟⵓⵕ ⴷ ⴰⴱ ⵚⵟⵓⵕ, ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ.ⵎⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵜⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ, ⴷ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ.