ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ  ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴰⴷ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵅⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⴰⴷ:(www.listeselectorales.ma).

ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ  ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ  ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ:

- ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ: ⵃⵇⵇⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ (ⵉⵇⵇⵏⵏⴳ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2020);

- ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ: ⴽⵓ ⵎⴰ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ;

- ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵎ: ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵢⵉⵥⵕⵉ ⴷ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ;

- ⵉⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ: ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯ ⵙ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ (ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴳ (31 ⵎⴰⵕⵚ 2020).

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ