ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ - ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉⵉⵍⴽⵎⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵊⵓⵏⴰⵢⵀ ⵉⵙⵜⵉⵔⵍⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴼⵔⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵏⵉⵍ ⵊⴰⵢⴰⵡⴰⵔⴷⵉⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴷⵔⵙⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1721 ⴳ ⴼⴰⵙ.

ⵎⴰⴱ 08 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021