ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ - ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵉⵣ ⵜⵔⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⴽⵉⵔⵏ ⴷ ⵙⵎⵢⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵖⵟⴰⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⴰⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019 ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ

ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉⵉⵍⴽⵎⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵊⵓⵏⴰⵢⵀ ⵉⵙⵜⵉⵔⵍⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴼⵔⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵏⵉⵍ ⵊⴰⵢⴰⵡⴰⵔⴷⵉⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴷⵔⵙⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵎⴰⴱ 08 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021