ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵙⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⴼⵖⵖⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⴷ ⵡⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵔⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵎⴰⴱ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021