ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜⴰ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⴱⵉⵔⵜⵓ ⴽⴰⵔⴷⴰⵔⵢⵍⵉ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵡⵓⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵙⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵉⴷⴷ .

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙⵎⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ .

ⵎⴰⴱ 08 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021