ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ “ⵎⴰⵡⵄⵉⴷⵉ”

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ “ⵎⴰⵡⵄⵉⴷⵉ”

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ “ⵎⴰⵡⵄⵉⴷⵉ” ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜ.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵔⵔⴰ.

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ “Google map”.  ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ,ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵢⴰⴼ ⵙ ⵓⴼⵔⵓⵔⵉ ⴱⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ “ⵎⴰⵡⵄⵉⴷⵉ”