ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ (www.cnie.maⴳ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴽⵜⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ.

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ