ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ  ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ

ⵕⵕⵢⴰⴹ - ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⵇⵇⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵇⵉⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 42 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⵢⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ.

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵏⴰⵢⴼ ⴱⵏ ⴼⵍⴰⵃ ⵍⵃⵊⵔⴼ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ 2602 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ 29 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 ⵙ ⵜⵖⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵎⴰⴱ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021