ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ "ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ" ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵙⴽⵛⵎ  ⵏ

ⴱⴰⵔⵉⵣ - ⵜⵙⴽⵛⵎ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ "ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷ ⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⴳⵓⵔⴰ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ "ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ" ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⵜ ⵏ  ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ  ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 13 ⴷ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ 55 ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019 ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵜⵓⵔⵛⵉⵃ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ " ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ" ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.

ⵎⴰⴱ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021