ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ: ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ: ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵣⵏⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜⵉⵣⵔⴱⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵣⵏⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵏⵟⵟⴰⴼ, ⴱⴹⵓⵏⵜ ⵜⵏⵜ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ  ⴰⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵡⴰⵣⴰⵏⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏⵓⵙⵓⴼⵔⵉ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵓⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵉ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ.

ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ