ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ

ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ

ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ eRC  ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ  ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵎⵙⴽⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ. ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵢⵓⵖⴷⵏ  ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ:

- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ;

- ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ;

- ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ.

 

ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ