ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ  ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵉⵅⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵥⵏ:

- ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ;
- ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ