ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ

ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵢⵜⵜⵓⵢⵏ ⵜⵙⵙⴼⵙⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ: ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵥⵟⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴰⴹⵢⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ “ma” ⴷ ⵓⵟⵟⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ:

- ⴰⵎⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵡⴰ;
- ⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵕⵕⴰⴹⵢⵓ;
- ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⴹⵢⵓ;
- ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵢⵓⴼⴰⵏ;
- ⴰⵙⵖⵥⵏ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ;
- ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴰ “ma”.

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ