ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ, ⴰⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵢⵉⵏ:

- ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ;

- ⴰⵖⵉⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ;

- ⴰⵙⵙⵉⵟⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓ;

- ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ;

- ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵉⵏⵓ ;

- ⵜⵉⴽⴰⵕⴹⴰⵡⵉⵏ ;

- ⴰⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ