ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ : ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ: ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ: www.zonesindustrielles.ma.

ⵙⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⵔ ⵏⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⵜⵓⵎⵎⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵍⵉⵢ.

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵙ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴼⵔⴽⵇⵡⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵚⴰⵃⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ