ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ: ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ “ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵏⵓ”

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ: ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ “ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵏⵓ”

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴷ ⵓⵙⴷⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ  ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ.

ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵙⵔ ⴰⵙⴼⵔⴽ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵜⵙⵀⵡⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ: ⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵓⵙⵓⵙⵢⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ... ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵥ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ , ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ  ⵏ ⵓⵙⴷⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴷ ⵜⵜⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ “ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵏⵓ” ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⴷⵍⴰⵙⵏ, ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵉⴼ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷⵉⵏⵙⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵏⵓ