ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ: ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵜⵙⵔⵓⵙⵎ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕⵎ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ.   

ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ