ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴽⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵕⵥⵥⵎ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⵍⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⴼⵍⵙⵏ.

ⵉⵜⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ/ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ) ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ. ⵉⵜⵜⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵏ.

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ