ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ: ⴰⵜⵏⴱⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ: ⴰⵜⵏⴱⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

ⴰⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⵜⵏⴱⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ.

ⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵙ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵏⴱⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⵙⴳ 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019

ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵜⵏⴱⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉⵡⵉⵏwww.tax.gov.ma.

ⵉⴼⵔⵔⵓ  ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵜⵏⴱⵔ ⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ: ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵖ ⴳ ⵜⵙⵏⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵜⵜⵉⵡⵉⴹ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵯⵣⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ “ⵓⵜⵏⴱⵔ” ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ 16 ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ, ⵉⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ; ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵎⵙⵇⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ:  www.passeport.ma.ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵜⵏⴱⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ