ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ

ⵉ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴰⵙⵜⵔⴰⵔ ⴰⵔⵓⴼⴽⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⵓⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ.

ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ:

- ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ. ⴰⴽⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ  ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⴱⴹⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵙ;

- ⴰⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ;

- ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ;

- ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵉⵙⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵍⵉⵏ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ