ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏwww.emploi-public.ma ⴰⴷ:

ⵉⵥⵥⵓ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴷⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵡⵉⴷⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ 31, ⵙ ⵓⵎⵍⵉ ⵉ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷⴼ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵍ;

ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⴳⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ;

ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵉⵍ ⵙ ⵉⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.      

ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ