ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵜⵜⵎⴰⴳⵍ ⵙⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⴼⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1400 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ  ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ