ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ “ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ”

ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ “ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ” ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⵎ:ⴰⵙⵖⵣⵏ; ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ; ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ; ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉ; ⴰⵎⵇⵇⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵢⴰ; ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ; ⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ...

ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴰⴷⴼ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴽⵍⵉⴽⵉ ⴷⴰ.

ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ