ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ⵎⴰⵃⴰⵟⴹⴰⵟⵉ” ⵉ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙ

ⴰⴳⵎ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ⵎⴰⵃⴰⵟⴹⴰⵟⵉ” ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⵖ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵎⵓⵀⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⵜⵏ ⵢⴰⵥⵏ. ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉGéolocalisation ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵜⵃⵉⵢⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⴰⴷ.