ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ” ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ: ( ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴰⴹⵓ, ⴰⴱⵣⴰⴳ, ⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ) ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.