ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ www.emploi-public.ma ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵉⵅⵙⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵍ ⴷ ⵉⴽⵣ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵣⵣⴳⴰ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ” ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵉ ⴽⵓ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ. ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵏⴰⵡⵉ:

- ⵜⴰⵍⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ( ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴼⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵃⵉⴰⵡⴰⵔ);

- ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵏ;

- ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ;

- ⵉⵥⵕⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ;

- ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵓⵔⴰⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵖⴰⵏ.