ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ"
ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ"
ⴰⴽⵕⴰⵙ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ

Pages