ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵎⴰⵙ " ⵏⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴳ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⵕ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ" , 

ⵉⵔⵏⴰ  ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⴽⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵜⵙⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵡⵙⵙⵄⵏ .

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ "ⵉⵙ  ⵏⵣⵎⵎⵓⵎ ⴳ ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉⵏⴽⵔⵙⵏ ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴷ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵏⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⴳ 13 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵙⵙⵍⵄⵜ ⴳ ⵍⴳⵯⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰ".

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴱⵉⵏ ⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵍⵙⵜⴼⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼⵙⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵉ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏⵏ  ⵏⵙⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ" 

"ⵏⵙⵎⵖⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ  ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ  ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ " .

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵓⵔ ⵉⴷⵡⴰⵍ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵇⵇⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵇⵓⵏⵚⵓⵍⵉⵢⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵇⵍ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⵔ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵏⵏⵙ , ⴷⴰ ⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴷ ⵊⵊⵓⵏ ⴰⴱⴰⴷⴰⴱⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ. 

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⴳⵔⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⴳⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴷ ⴰⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⴰⴷ  ⵉⵙⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵉ  ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵉⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙⴳ 2007 ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵄⵇⵇⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵊⵉⵏⵉⴼ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⴼⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ .

ⵉⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⴰⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⴰⵢⵏ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵓⵔ ⵉ ⵜⵜⴱⴹⵓⵏ ⴳ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵃⵜⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ  ⵉⵅ ⵓⵔ ⵜⴷⵍ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵔⵜ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ.

ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ.

ⵉⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵔⴰⴽ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ   ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ  ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵅⴼ ⴰⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵎⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ  ⴷ  ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰⴱ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021