ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ
 • ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

  ⴰⴼⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓ  ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ.

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ
 • ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

  ⴰⴼⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓ  ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ.

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ
 • ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

  ⴰⴼⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓ  ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ.

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ
 • ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

  ⴰⴼⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓ  ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ.

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

Pages