E-Services by theme
ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ
 • ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ: ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ

  ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ  ⵜⵓⴳⵜ ⵏ “ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ”, ⵉⴳⴰⵏ: ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ  ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ (ⴰⵙⵓⵜⵔ; ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ; ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ) ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ( ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵙ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ):

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
 • ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ: ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ

  ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ  ⵜⵓⴳⵜ ⵏ “ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ”, ⵉⴳⴰⵏ: ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ  ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ (ⴰⵙⵓⵜⵔ; ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ; ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ) ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ( ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵙ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ):

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ
 • ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ: ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ

  ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ  ⵜⵓⴳⵜ ⵏ “ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ”, ⵉⴳⴰⵏ: ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ  ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ (ⴰⵙⵓⵜⵔ; ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ; ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ) ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ( ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵙ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ):

  ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ

Pages