E-Services by theme
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵢⵓⵙⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ
  • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

    ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴽⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵕⵥⵥⵎ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⵍⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⴼⵍⵙⵏ.

    ⵉⵜⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

    ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⵉⵖⵔⴰⴹ, ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵜ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰ

Pages