ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 : ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ 1 - 0
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 : ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ 1 - 0
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴽⵓⴼⵉⴷ19: ⵜⵖⵕⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ
ⴽⵓⴼⵉⴷ19: ⵜⵖⵕⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴷ  ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

Pages