ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳ

ⴱⴰⵔⵉⵣ - ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 5 ⴰⵔ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵍⴰⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ.

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵎⴰⴱ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021