ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 3 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19

ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ  ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ  ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵔⵙ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021 ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵚⵓⴼ , ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵛⵛⴰⴷⵍⵉ , ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵍⵖⵣⵉⵡⵉ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ "ⴰⵃⴷⴰⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵢⴰ" ⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵅⵍⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ  ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵀⴷⵉ , ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ  ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ  ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⴰⴷⵉⵄ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ "ⵏⵏⵀⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵢⴰ" ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⴷⴰⵔⵉ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵊⵉⵀⴰⵏ ⵍⵇⵟⵉⵡⵉ , ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ“Les Inspirations Eco” ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵍ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⴼⴰⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ,  ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵄⴹⵉⵎⵉ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵕⵕⵉⵙⴰⵍⴰⵜ ⵓⵎⵎⴰ.

ⵎⴰⴱ 02 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021