ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴽⵓⴼⵉⴷ19: ⵜⵖⵕⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ

ⴽⵓⴼⵉⴷ19: ⵜⵖⵕⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴷ  ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵖⵕⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⴷⵖⵉ ⵉ ⵢⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵡⵜⵜⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴷ ⵓⵙⵎⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵕⵜ .

ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ "ⴷⴰⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⴰⴱⵢⵢⵓⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴷ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ".

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ "ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⴳⵔⴰⵜⵏⵖ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴰⴱⵢⵢⵓⵕ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵉⵙⴱⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵏ "ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⵏ" ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ".

ⵎⴰⴱ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021